G-Test 寡糖链检测(荧光毛细管电泳法)

            G-Test 寡糖链检测

G-Test检测临床意义

性能指标(1100例多中心临味研究)

灵敏度83.61%(301/360),特异性87.84%(650/740)


临床意义

  • 从“组学”层面基于糖链图谱区分肝病状态及肝相关疾病,提高准确性

  • 慢乙肝、肝纤维化、肝硬化等肝癌高风险人群的早期肝癌筛查检測

  • 通过大量临床研究据取证,在AFP明性肝癌中能提高85%左右的检出率


G-Test检測技术平

G-Test原理

使用将糖链与蛋白分离。对N-糖进行荧光标记后。通过毛细管电泳将不同分子量大小的链混合物区分开,形成糖组学图谱,聚用大据及算法分析给出最终检測结果

                            G-Test 寡糖链检测


G-Test 寡糖链检测